Ny rapport visar större skaderisk

Handel, restaurang och storkök.
Där är skaderisken hög bland unga och framförallt bland kvinnor.
– Deras skaderisk är högre eller likvärdig med dem i den äldre gruppen, säger Mats Åhlgren, statistiker hos Afa försäkring.

I en ny rapport – Unga i arbetslivet – långvarig sjukfrånvaro och allvarliga arbetsolycksfall – har Afa försäkring jämfört situationen för unga (16-29 år) jämfört med övriga på arbetsmarknaden när det gäller sjukfrånvaro och arbetsskador.

Handeln är ett särskilt utsatt område eftersom en stor del av svenskarna har sitt första jobb inom handeln. Rapporten konstaterar också att de största yrkesgrupperna bland unga finns inom handel, restaurang samt vård och omsorg.

Inom fyra områden är unga särskilt utsatta och där är de inom handeln överrepresenterade.
Det handlar om rån, skuren av kniv eller i övrigt under arbete, kategorin hetta, eld, explosion samt när det gäller att skada sig vid maskinellt arbete.

Läs mer om rapporten i nästa printmagasin, Butikstrender 9/2018